اپراتورها در جاوا اسکریپت

اپراتورهای مختلفی در جاوا اسکریپت وجود دارد. مثلا برای تخصیص مقدار به متغیرها و جمع زدن متغیرها استفاده می شوند. مثال:

اپراتورها در جاوا اسکریپت

اپراتور تخصیص (=) مقداری را به متغیر تخصیص می دهد:

اپراتورها در جاوا اسکریپت

اپراتور جمع مقدار اعداد یا متغیرها را جمع می زند. مثل:

اپراتورها در جاوا اسکریپت

متغیر ضرب (*) اعداد را در هم ضرب می کند. مثل:

اپراتورها در جاوا اسکریپت

اپراتورهای جبری (ریاضی) جاوا اسکریپت

اپراتورهای جبری (Arithmetic operators) برای انجام عملیات های ریاضی بر روی اعداد استفاده می شوند. این اپراتورها عبارتند از:

تفریق-ضرب*تقسیم/قدر مطلق%افزایش واحدی++کاهش واحدی--

تفریق-ضرب*تقسیم/قدر مطلق%افزایش واحدی++کاهش واحدی--

اپراتور شرح
جمع +
تفریق -
ضرب *
تقسیم /
قدر مطلق %
افزایش واحدی ++
کاهش واحدی --

اپراتورهای تخصیص در جاوا اسکریپت

اپراتورهای تخصیص (Assignment Operators) برای اختصاص مقدار به متغیرهای جاوا اسکریپت استفاده می شوند. این اپراتورها عبارتند از:

اپراتور مثال نتیجه
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

اپراتورهای رشته در جاوااسکریپت

اپراتورهای رشته شامل + و += است که برای چسباندن رشته ها به همدیگر استفاده می شوند. اپراتورهای رشته ای در ادامه آموزش جاوا اسکریپت بیشتر بحث می شوند.

اپراتورهای مقایسه در جاوا اسکریپت

اپراتورهای مقایسه (Comparison Operators) برای مقایسه دو مقدار استفاده می شوند. این اپراتورها عبارتند از:

اپراتور شرح
مساوی ==
مقدار و نوع مساوی ===
نامساوی =!
مقدار و نوع نامساوی ==!
بزرگتر از >
کوچکتر از <
بزرگتر یا مساوی >=
کوچکتر یا مساوی <=
اپراتور سه تایی ?

اپراتورهای منطقی جاوا اسکریپت

اپراتورهای منطقی (Logical Operators) جاوا اسکریپت عبارتند از:

اپراتور شرح
منطقی و &&
منطقی یا ||
منطقی نه !

اپراتورهای نوع در جاوا اسکریپت

اپراتورهای نوع (Type Operators) در جاوا اسکریپت عبارتند از:

اپراتور شرح
نوع متغیر را بر می گرداند typeof
اگر شی نمونه ای از نوع شی باشد، true بر می گرداند instanceof

اپراتورهای بیتی در جاوا اسکریپت

اپراتورهای بیتی (Bitwise Operators) روی ارقام 32 بیت عمل می کنند. تمامی عملوندهای عددی به عدد 32 بیتی تبدیل می شود. نتیه مجددا به عدد جاوا اسکریپت برگردانده می شود. این اپراتورها عبارتند از:

اپراتور شرح مثال همسان نتیجه دسیمال
& AND 5 & 1 0101 & 0001 0001 1
| OR 5 | 1 0101 | 0001 0101 5
~ NOT ~ 5 ~0101 1010 10
^ XOR 5 ^ 1 0101 ^ 0001 0100 4
<< Zero fill left shift 5 << 1 0101 << 1 1010 10
>> Signed right shift 5 >> 1 0101 >> 1 0010 2
>>> Zero fill right shift 5 >>> 1 0101 >>> 1 0010 2

در مثال های جدول فوق از نمونه بدون علامت 4 بیتی استفاده شده است. اما جاوا اسکریپت از اعداد علامت دار 32 بیتی استفاده می کند. به همین خاطر در جاوا اسکریپت 5 ~ مقدار 10 را بر نمی گرداند. بلکه مقدار 6 ~ را بر می گرداند.

همه اپراتورها مجددا در ادامه این راهنما بحث می شوند.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا