تقدم و تأخر اپراتورها در جاوا اسکریپت

تقدم اپراتورها مشخص می کند که در انجام یک عبارت جبری ابتدا کدام اپراتور انجام می شود. مثلاً اگر دستور جاوا اسکریپت به صورت زیر باشد:

حاصل این عبارت جبری که به عنوان یک مقدار توسط = به متغیر x تخصیص داده می شود، چیست؟ آیا 150 × 3 است یا 100 + 150؟ ابتدا جمع انجام می شود یا ضرب. همانند ریاضی دبستان، ابتدا ضرب انجام شده و سپس جمع انجام می شود. ضرب و تقسیم نسبت به جمع و تفریق تقدم دارند. همانند ریاضی دبستان، می توان تقدم و تاخر اپراتورها را با استفاده از پرانتز تغییر داد. مثلاً عبارت فوق را می توان به صورت زیر نوشت : (100+50) ×3 تا جمع به ضرب تقدم پیدا کند و ابتدا جمع انجام شود. در جدول زیر کد تقدم و تاخر اپراتورها در جاوا اسکریپت آمده است.

مقدار اپراتور شرح مثال
19 ( ) Expression grouping (3 + 4)
18 . Member person.name
18 [] Member person["name"]
17 () Function call myFunction()
17 new Create new Date()
16 ++ Postfix Increment ++i
16 -- Postfix Decrement --i
15 ++ Prefix Increment i++
15 -- Prefix Decrement i--
15 ! Logical not !(x==y)
15 typeof Type typeof x
14 * Multiplication 10 * 5
14 / Division 10 / 5
14 % Modulo division 10 % 5
14 ** Exponentiation 10 ** 2
13 + Addition 10 + 5
13 - Subtraction 10 - 5
12 << Shift left x << 2
12 >> Shift right x >> 2
11 < Less than x < y
11 <= Less than or equal x <= y
11 > Greater than x > y
11 >= Greater than or equal x >= y
10 == Equal x == y
10 === Strict equal x === y
10 != Unequal x != y
10 !== Strict unequal x !== y
6 && And x && y
5 || Or x || y
3 = Assignment x = y
3 += Assignment x += y
3 -= Assignment x -= y
3 *= Assignment x *= y
3 /= Assignment x /= y

توجه: هر عبارتی که در داخل پرانتز قرار بگیرد، ابتدا و به طور کامل محاسبه شده و سپس عبارات بدون پرانتز بر حسب تقدم محاسبه می شوند.