رشته های در PHP 5

رشته توالی از حروف است از قبیل “!Welcome to Palexa”

توابع رشته ای PHP

در این صفحه نگاهی می اندازیم به معروف ترین و پر استفاده ترین توابعی که برای دستکاری رشته ها استفاده می شوند.

بدست آوردن طول رشته

تابع () strlen در PHP طول رشته را بر می گرداند. در مثال زیر طول رشته “!Hello world” برگردانده می شود:

طول رشته در پی اچ پی

خروجی کد فوق 12 خواهد بود.

شمارش تعداد کلمات یک رشته

تابع () str_word_count در PHP تعداد کلمات تشکیل دهنده یک رشته را بر می گرداند. مثال:

شمارش کلمات رشته در پی اچ پی

خروجی کد فوق 2 خواهد بود.

برگردان کردن یک رشته

تابع () strrev در PHP حروف یک رشته را برعکس می کند (رشته را برگردان می کند). مثال:

برعکس کردن رشته در پی اچ پی

خروجی کد فوق dlrow olleH! خواهد بود.

جستجوی متن خاص در داخل یک رشته

تابع () strpos در PHP به دنبال متنی خاص در داخل یک رشته می گردد. اگر متن مورد نظر در داخل رشته یافت شود، این تابع موضع قرار گیری اولین تکرار متن را بر می گرداند. اگر متن مشابهی در داخل رشته پیدا نکند، خروجی تابع FALSE خواهد بود. در مثال زیر تابع به دنبال کلمه “world” در درون رشته “!Hello world” خواهد گشت:

جستجوی رشته در پی اچ پی

خروجی کد فوق عدد 6 خواهد بود.

نکته: موضع اولین حرف یک رشته 0 است نه 1.

جایگزین کردن متن در داخل یک رشته

تابع () str_replace در PHP حروف مشخصی از یک رشته با حروف دیگری جایگزین خواهد کرد. در مثال زیر کلمه “world” با کلمه “Dolly” جایگزین خواهد شد:

جایگزینی متن در یک رشته در پی اچ پی

خروجی کد فوق رشته !Hello Dolly خواهد بود.

مرجع کامل رشته ها در PHP

برای مطالعه مرجع کامل توابع رشته ای در PHP بخش مراجع رشته ای را بخوانید. بخش مراجع رشته ای حاوی شرح و مثال تمامی توابع رشته ای PHP است.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا