اپراتورها یا عملگرهای PHP

اپراتورها برای انجام عملیات بر روی مقادیر و متغیرها استفاده می شوند.

در زبان PHP اپراتورها (operators) به گروه های زیر تقسیم شده اند:

  • اپراتورهای جبری یا ریاضی (Arithmetic)
  • اپراتورهای تخصیص دادن (Assignment)
  • اپراتورهای مقایسه (Comparison)
  • اپراتورهای افزایش /کاهش (Increment/Decrement)
  • اپراتورهای منطقی (Logical)
  • اپراتورهای رشته ای (String)
  • اپراتورهای آرایه (Array)

اپراتورهای جبری

اپراتورهای جبری یا ریاضی PHP برای مقادیر عددی و جهت انجام محاسبات جبری رایج از قبیل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم استفاده می شوند. در جدول زیر اپراتورهای جبری PHP لیست شده است:

اپراتور نام مثال نتیجه
+ جمع $x + $y جمع x$ و y$
کسر $x – $y اختلاف x$ منهای y$
* ضرب $x * $y حاصلضرب x$ در y$
/ تقسیم $x / $y حاصل تقسیم x$ بر y$
% قدر مطلق $x % $y قدر مطلق x$ بر y$
** توان $x ** $y نتیجه x$ به توان y$

توجه: اپراتور ** که برای توان استفاده می شود در نسخه PHP 5.6 معرفی شده است و در نسخه های قدیمی تر پشتیبانی نمی شود.

اپراتورهای تخصیص دهی در PHP

اپراتورهای تخصیص در PHP برای مقادیر عددی و جهت نوشتن مقداری در یک متغیر استفاده می شوند. اپراتور تخصیص پایه در PHP اپراتور “=” است. این اپراتور بدین معنی است که متغیر سمت چپ (عملوند چپ) به مقدار قید شده در سمت راست اپراتور یا عملگر تخصیص ست می شود. به عبارت دیگر مقدار عملوند راست به عملوند چپ تخصیص داده می شود. اپراتورهای تخصیص در جدول زیر لیست شده اند:

تخصیص مساوی است با شرح
x=y x=y مقدار x به y ست می شود
x+=y x=x+y جمع
x-=y x=x-y تفریق
x*=y x=x*y ضرب
x/=y x=x/y تقسیم
x%=y x=x%y قدر مطلق

اپراتورهای مقایسه در PHP

اپراتورهای مقایسه ای در PHP برای مقایسه دو مقدار (عدد یا رشته) استفاده می شوند:

اپراتور نام مثال نتیجه
== مساوی $x == $y اگر x$ مساوی y$ باشد برگشتی True
=== یکسان $x === $y اگر x$ مساوی y$ باشد و نوع داده آنها یکسان باشد برگشتی True
=! نامساوی $x != $y اگر x$ مساوی y$ نباشد برگشتی True
<> نامساوی $x <> $y اگر x$ مساوی y$ نباشد برگشتی True
==! غیریکسان $x !== $y اگر x$ مساوی y$ نباشد یا از یک نوع داده نباشند برگشتی True
< بزرگتر از $x > $y اگر x$ بزرگتر از y$ باشد برگشتی True
> کوچکتر از $x < $y اگر x$ کوچکتر از y$ باشد برگشتی True
=< بزرگتر یا مساوی $x >= $y اگر x$ بزرگتر یا مساوی y$ باشد برگشتی True
=> کوچکتر یا مساوی $x <= $y اگر x$ کوچکتر یا مساوی y$ باشد برگشتی True

اپراتورهای افزایش/کاهش یک واحد در PHP

اپراتورهای افزایشی (increment) در PHP برای افزایش مرحله ای مقدار متغیر استفاده می شود. اپراتورهای کاهشی (decrement) در PHP نیز برای کاهش مرحله ای مقدار متغیر استفاده می شوند. در جدول زیر اپراتورهای افزایشی/کاهشی لیست شده است:

اپراتور نام مثال نتیجه
++$x پیش افزایش $x == $y افزایش x$ به اندازه یک واحد و برگرداندن x$
$x++ پس افزایش $x === $y برگرداندن x$ و افزایش x$ به اندازه یک واحد
– -$x پیش کاهش $x != $y کاهش x$ به اندازه یک واحد و برگرداندن x$
$x- – پس کاهش $x <> $y برگرداندن x$ و کاهش x$ به اندازه یک واحد

اپراتورهای منطقی PHP

اپراتورهای منطقی برای ترکیب عبارات شرطی استفاده می شوند. در جدول زیر اپراتورهای منطقی PHP لیست شده است:

اپراتور نام مثال نتیجه
and And $x and $y اگر x$ و y$ هر دو True باشند برگشتی True
or Or $x or $y اگر x$ یا y$ یکی True باشد، برگشتی True
xor Xor $x xor $y اگر یکی از x$ و y$ نه هر دو True باشد، برگشتی True
&& And $x && $y اگر x$ و y$ هر دو True باشند برگشتی True
|| Or $x || $y اگر x$ یا y$ یکی True باشد، برگشتی True
! Not $x ! $y اگر x$ صحیح (True) نباشد، برگشتی True

اپراتورهای رشته ای PHP

در زبان PHP دو اپراتور وجود دارد که اختصاصا برای کار با رشته ها طراحی شده اند. این دو اپراتور در جدول زیر لیست شده اند:

اپراتور نام مثال نتیجه
. الحاق $txt1 . $txt2 txt1$ و $txt2 را الحاق می کند
.= تخصیص الحاق $txt1 .= $txt2 مقدار txt2$ را به txt1$ الحاق می کند

نتیجه الحاق (.) پشت سر هم قرار گرفتن مقدار متغیرهای txt1 و txt2 است. اما تخصیص الحاق مقدار متغیر txt2 را بعد از مقدار متغیر txt1 قرار می دهد، یعنی بعد از اجرا این دستور مقدار متغیر txt1 تغییر می کند. در مثال زیر خروجی هر دو قطعه کد !Hello World است:

<? php
$txt1 = “Hello“;
$txt2 = “world“;
echo $txt1 . $txt2;
?>
<? php
$txt1 = “Hello“;
$txt2 = “world“;
$txt1 .= $txt2;
echo $txt1;
?>

اپراتورهای آرایه در PHP

اپراتورهای آرایه PHP برای مقایسه آرایه ها استفاده می شوند و در جدول زیر لیست شده اند:

اپراتور نام مثال نتیجه
+ اجتماع $x + $y اجتماع x$ و y$
== تساوی $x == $y اگر x$ و y$ دارای زوج کلید/مقدار یکسان باشند برگشتی True
=== یکسان $x === $y اگر x$ و y$ دارای زوج کلید/مقدار هم رده و هم نوع باشند برگشتی True
=! نامساوی $x != $y اگر x$ مساوی y$ نباشد برگشتی True
<> نامساوی $x <> $y اگر x$ مساوی y$ نباشد برگشتی True
==! غیریکسان $x !== $y اگر x$ با y$ مشابه نباشد برگشتی True

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا