چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟

آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ How to Stop Cortana/SearchUI.exe From Running on Windows 10  آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

مخفی کردن کورتانا (Cortana)

برای مخفی کردن کورتانا کافی است روی کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 راست کلیک کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Search و سپس از زیرمنوی مربوطه گزینه Hide را انتخاب کنید. این عمل باعث می شود که جعبه جستجوی نوار ابزار ویندوز 10 مخفی شود.

مخفی کردن کورتانا (Cortana) برای مخفی کردن کورتانا کافی است روی کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 راست کلیک کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Search و سپس از زیرمنوی مربوطه گزینه Hide را انتخاب کنید. این عمل باعث می شود که جعبه جستجوی نوار ابزار ویندوز 10 مخفی شود. اگر مایل به نمایش مجدد کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار ویندوز 10 باشید، می توانید مجددا روی نوار ابزار ویندوز 10 کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Search و سپس از زیرمنوی مربوطه یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. نمایش آیکون جستجو (Show search icon) نمایش کادر جستجو (Show search box)  این عمل باعث می شود که جعبه جستجوی کورتانا در نوار ابزار ویندوز 10 مجددا نمایش یابد. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

اگر مایل به نمایش مجدد کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار ویندوز 10 باشید، می توانید مجددا روی نوار ابزار ویندوز 10 کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Search و سپس از زیرمنوی مربوطه یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

  • نمایش آیکون جستجو (Show search icon)
  • نمایش کادر جستجو (Show search box)

این عمل باعث می شود که جعبه جستجوی کورتانا در نوار ابزار ویندوز 10 مجددا نمایش یابد.

غیرفعال کردن کورتانا (Cortana)

اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید:

برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید.

این عمل شما را به پوشه کورتانا می برد، اما خود فایل کورتانا را نشان نمی دهد. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

این عمل شما را به پوشه کورتانا می برد، اما خود فایل کورتانا را نشان نمی دهد.

پوشه را باز کرده و فایل SearchUI.exe را پیدا کنید. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

پوشه را باز کرده و فایل SearchUI.exe را پیدا کنید.

حال روی این فایل کلیک راست کرده و گزینه Properties را بزنید. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

حال روی این فایل کلیک راست کرده و گزینه Properties را بزنید.

در دیالوگ مشخصات فایل که باز می شود، به برگه Security بروید. در پایین این دیالوگ دکمه Advanced را کلیک کنید. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

در دیالوگ مشخصات فایل که باز می شود، به برگه Security بروید. در پایین این دیالوگ دکمه Advanced را کلیک کنید.

در دیالوگ جدیدی که باز می شود، در خط دوم متن این دیالوگ روبروی Owner لینک آبی رنگ Change را بزنید. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

در دیالوگ جدیدی که باز می شود، در خط دوم متن این دیالوگ روبروی Owner لینک آبی رنگ Change را بزنید.

در دیالوگی که باز می شود، در بخش Enter the object name to select نام کامیپوتر خود را وارد کنید. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

در دیالوگی که باز می شود، در بخش Enter the object name to select نام کامیپوتر خود را وارد کنید.

نام کامپیوتر همان نامی است که در زمان لاگین به ویندوز 10 نمایش می دهد. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

نام کامپیوتر همان نامی است که در زمان لاگین به ویندوز 10 نمایش می دهد.

سپس دکمه Check Names در سمت راست همان کادر را بزنید. اگر نام را درست وارد کرده باشید، نام در تکست باکس ظاهر می شود. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

سپس دکمه Check Names در سمت راست همان کادر را بزنید. اگر نام را درست وارد کرده باشید، نام در تکست باکس ظاهر می شود.

حال دکمه Ok را زده و دیالوگ را ببندید. کلیه دیالوگ های باز را ببندید. حال مجددا از فایل SearchUI.exe کلیک راست و گزینه Properties را بزنید. سپس در برگه Security دکمه Advanced را زده و وارد پنجره جدید ظاهر شده بشوید. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

حال دکمه Ok را زده و دیالوگ را ببندید. کلیه دیالوگ های باز را ببندید.

حال مجددا از فایل SearchUI.exe کلیک راست و گزینه Properties را بزنید. سپس در برگه Security دکمه Advanced را زده و وارد پنجره جدید ظاهر شده بشوید.

در بخش Permissions کلیه ورودی ها غیر از Administrator را با زدن دکمه Remove حذف کنید. سپس تنها ورودی آن یعنی Administrator را انتخاب کرده و دکمه Edit را بزنید. در پنجره جدیدی که باز می شود، نوع مجوز را به Deny ست کنید. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

در بخش Permissions کلیه ورودی ها غیر از Administrator را با زدن دکمه Remove حذف کنید. سپس تنها ورودی آن یعنی Administrator را انتخاب کرده و دکمه Edit را بزنید. در پنجره جدیدی که باز می شود، نوع مجوز را به Deny ست کنید.

سپس به مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 برگشته و کورتانا (Cortana) را غیر فعال (End task) کنید. ممکن است یکبار مجددا ظاهر شود. دوباره End task را بزنید. بدینطریق کورتانا (Cortana) ویندوز 10 غیرفعال شده و دفعه بعدی که سیستم خود را روشن کنید، بالا نخواهد آمد. غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در نوار ابزار ویندوز 10 - اگر کورتانا منابع زیادی از سیستم را مصرف می کند، اگر مصرف CPU کورتانا بالا است، اگر کورتانا موجب کند شدن ویندوز 10 شده است، می توانید آن را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) در ویندوز 10، اقدامات زیر را انجام دهید: برای غیرفعال کردن کامل کورتانا، ابتدا مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 را باز کنید. سپس روی پروسه کورتانا در ستون نام کلیک راست کرده و گزینه Open file location را بزنید. Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

سپس به مدیر وظیفه (Windows Task manager) ویندوز 10 برگشته و کورتانا (Cortana) را غیر فعال (End task) کنید. ممکن است یکبار مجددا ظاهر شود. دوباره End task را بزنید. بدینطریق کورتانا (Cortana) ویندوز 10 غیرفعال شده و دفعه بعدی که سیستم خود را روشن کنید، بالا نخواهد آمد.

بدین ترتیب کورتانا در ویندوز 10 غیرفعال می شود و دفعه بعدی که سیستم خود را روشن کنید، کورتانا در مدیر وظیفه ویندوز 10 ظاهر نخواهد شد. تذکر: برای فعال کردن مجدد کورتانا، کافی است که مسیر این مقاله را برعکس انجام دهید و آن را فعال کنید. بعضی از کارکردهای کورتانا فقط در نسخه های خاص ویندوز و در کشورها یا مناطق خاصی از جهان در دسترس است و در سایر مناطق غیر فعال است. همچنین کورتانا در نسخه های Education ویندوز 10 غیر فعال شده است (مثل Windows 10 Education و Windows 10 Pro Education). Stop Cortana-SearchUI Running on Windows 10 , چگونه کورتانا (Cortana) را در ویندوز 10 غیرفعال کنیم؟ , مخفی کردن کورتانا (Cortana) , غیرفعال کردن کورتانا (Cortana) , What is Cortana , کورتانا چیست؟ , چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ , طریقه یاداشت گذاشتن در کورتاناسلام کورتانا. آیا می دانید کورتانا (Cortana) چیست؟ آیا می دانید چه کارهایی می توان با کورتانا انجام داد؟ نقش کورتانا در ویندوز 10 چیست؟ چرا کادر جستجوی کورتانا در نوار ابزار دسکتاپ ویندوز 10 وجود دارد؟ اپلیکیشن کورتانا یکی از برنامه های ویندوز 10 است. این اپلیکیشن برای جستجوی لوکال و وب استفاده می شود. کورتانا یک مامور دیجیتال است. کورتانا به کاربران ویندوز 10 در انجام کارها کمک می کند. می توان کورتانا (Cortana) را مخفی کرده یا غیر فعال کرد.

بدین ترتیب کورتانا در ویندوز 10 غیرفعال می شود و دفعه بعدی که سیستم خود را روشن کنید، کورتانا در مدیر وظیفه ویندوز 10 ظاهر نخواهد شد.

تذکر: برای فعال کردن مجدد کورتانا، کافی است که مسیر این مقاله را برعکس انجام دهید و آن را فعال کنید. بعضی از کارکردهای کورتانا فقط در نسخه های خاص ویندوز و در کشورها یا مناطق خاصی از جهان در دسترس است و در سایر مناطق غیر فعال است. همچنین کورتانا در نسخه های Education ویندوز 10 غیر فعال شده است (مثل Windows 10 Education و Windows 10 Pro Education).

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا